Όροι χρήσης

«Η GET ουδεμία ευθύνη φέρει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Δεν ευθύνεται για διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημία του χρήστη και ανώτατο όριο της ευθύνης της αποτελεί το ποσό το οποίο κατέβαλε στην GET ο αντισυμβαλλόμενός της για την χρήση της υπηρεσίας που του προσέφερε αυτή. Για κάθε διαφορά μεταξύ της GET και του χρήστη της ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Πριν αποκτήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται και κατανοεί τους ορούς υπό τους οποίους παρέχεται εκάστη υπηρεσία. οι όροι για τις υπηρεσίες που προσφέρει η SINERGISE είναι καταγεγραμμένοι στον ακόλουθο ιστότοπο (http://sentinel-hub.com/tos) στην αγγλική γλώσσα. Ο χρήστης της υπηρεσίας εφόσον δεν κατανοεί την αγγλική γλώσσα και το περιεχόμενο των όρων τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες. με τη χρήση αυτών, επιβεβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες τις SINERGISE παρέχονται υπό τους εκεί αναφερομένους ορούς και ότι η ευθύνη της GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει την ευθύνη της SINERGISE δυνάμει των ως άνω όρων, γεγονός το οποίο αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο χρήστης. Ρητά τονίζεται ότι μεταξύ των όρων της SINERGISE οι οποίο ισχύουν και για την GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, κατά τα εκεί ειδικότερα αναφερόμενα: η αποκλειστική ανάληψη του κινδύνου από τη χρήση των υπηρεσιών στον χρήστη, η έλλειψη εγγυήσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο ως προς την ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων και την απαλλαγή από σφάλματα όσο και ως προς τη συνέχεια και αδιάκοπη παροχή (ροή) των υπηρεσιών, η απαλλαγή από την ευθύνη για τυχόν βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες εγκαταστάσεις του χρήστη από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών, περιορισμοί ως προς το δικαίωμα χρήσης, το ανώτατο όριο ευθύνης (ενδοσυμβατικής ή και αδικοπρακτικής καθώς και της ευθύνης από τυχόν εγγύηση) το οποίο δεν υπερβαίνει συνολικά για κάθε τυχόν υπεύθυνο περιλαμβανομένης της SINERGISE και της GET ή τρίτων συνεργατών τους, το ποσό των 100 δολλαρίων ΗΠΑ, ή του ποσού που κατέβαλε ο χρήστης στην προηγουμένη περίοδο των 12 μηνών από την επέλευση της ζημίας, στην  SINERGISE ή στη GET, αναλόγως του ποιο είναι μικρότερο».